Regulamin porządku domowego

REGULAMIN PORZĄDKU DOMOWEGO

Postanowienia Regulaminu mają na celu ochronę mienia Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. oraz utrzymanie w odpowiednim stanie użytkowym i sanitarnym lokali, budynków i ich otoczenia.

§ 1

 1. Osoby przebywające na terenie nieruchomości obowiązane są do zachowania ciszy w godzinach nocnych tj.: od godz. 22?? do 6?? dnia następnego. W godzinach tych w szczególności należy:
  • ściszać odbiorniki radiowe i telewizyjne,
  • zaprzestać głośnej gry na instrumentach muzycznych, głośnego śpiewu, głośnych rozmów itp.,
  • nie używać pralek, odkurzaczy oraz innych przedmiotów powodujących hałas,
  • zaniechać prowadzenia głośnych prac remontowych tj. wiercenia, kucia, zeskrobywania starej farby itp.
   Prace te należy przeprowadzać w godzinach od 9°° do 18°°.
 2. W dni świąteczne obowiązuje całkowity zakaz wykonywania głośnych prac przez całą dobę.
 3. Korzystanie z lokali i pomieszczeń wspólnych (klatek schodowych, piwnic, suszarni, wózkowni) nie powinno zakłócać spokoju innym lokatorom.

§ 2

 1. Trzepanie dywanów może odbywać się tylko w miejscach na ten cel przeznaczonych, w czasie od godz. 7°° do 11°° i od godz. 16°° do 20°°, z wyjątkiem niedziel i dni świątecznych.
 2. Zabrania się trzepania dywanów, wietrzenia odzieży i pościeli na balkonach i w oknach.

§ 3

 1. Zabrania się wykonywania przez lokatorów czynności mogących spowodować zanieczyszczenie miejsc służących do wspólnego użytku (klatki schodowe, otoczenie budynku, korytarze piwniczne itp.) np.: przez czyszczenie obuwia, trzepanie odzieży, chodników itp.
  Szczególnie lokatorzy powinni dbać o czystość i porządek na klatce schodowej i korytarzach piwnicznych.
  W związku z powyższym wszyscy lokatorzy zobowiązani są do bieżącego usuwania nieczystości z miejsc wspólnego użytku oraz mycia klatek schodowych raz na tydzień (schody, lamperie, podesty do piętra poniżej).
 2. Zabrania się umieszczania przez lokatorów w miejscach wspólnego użytkowania (bramach, klatkach schodowych, korytarzach piwnicznych) przedmiotów utrudniających korzystanie z tych pomieszczeń.
 3. Na klatkach schodowych, w piwnicach i na balkonach niedopuszczalne jest przechowywanie materiałów łatwopalnych.

§ 4

Zabrania się gromadzenia dzieci i młodzieży na klatkach schodowych, piwnicach i pomieszczeniach użytkowych tym celom nie służącym.

§ 5

Zabrania się spożywania alkoholu i palenia tytoniu na klatkach schodowych, w pomieszczeniach gospodarczych znajdujących się poza lokalem, a także w innych pomieszczeniach wspólnych.

§ 6

 1. Lokatorzy zobowiązani są do usuwania śmieci oraz zimą śniegu i lodu z balkonów.
 2. Powinnością każdego lokatora jest dbałość o estetyczny wygląd balkonu.
 3. Zabrania się przechowywania na balkonach i tarasach przedmiotów oszpecających wygląd domu i jego otoczenia.
 4. Niedozwolony jest montaż skrzynek na kwiaty po zewnętrznej stronie balkonu.
  Podlewanie kwiatów na balkonach odbywać się powinno w taki sposób, aby nie uległy zalaniu elewacje budynku, balkonu, jak również okna niższych kondygnacji.

§ 7

 1. Zabrania się wykonywania czynności mogących spowodować uszkodzenie posadzki na klatkach schodowych, rysowania lub niszczenia ścian klatek schodowych i elewacji budynku.
 2. Zabrania się samowolnych zmian elewacji w szczególności poprzez montaż anten satelitarnych lub zabudowy balkonów.
 3. Niedopuszczalne jest samowolne instalowanie anten radiowych i telewizyjnych na dachach budynków jak również wchodzenie na dach.
 4. Za spowodowanie zniszczenia elewacji, ścian lub drzwi wejściowych odpowiedzialność, również materialną, ponoszą pełnoletni sprawcy lub rodzić (opiekunowie) małoletnich sprawców.

§ 8

 1. Przy korzystaniu z piwnicy lokator jest obowiązany przestrzegać przepisów obowiązujących w zakresie ochrony p-poż. W szczególności niedozwolone jest przechowywanie w piwnicy materiałów wybuchowych i łatwopalnych oraz palenie tytoniu i używanie otwartego ognia.
 2. W piwnicach i komórkach lokatorskich zabrania się:
  • zastawiania korytarzy piwnicznych wszelkimi przedmiotami,
  • przechowywanie rzeczy stanowiących pożywkę dla gryzoni,
  • przechowywanie przedmiotów gnijących i rozkładających się.

§ 9

Zabrania się przechowywania w komórkach lokatorskich i garażach środków łatwopalnych, trujących i stwarzających zagrożenie dla ludzi i mienia.

§ 10

W przypadku przeprowadzania dezynsekcji, deratyzacji i dezynfekcji lokatorzy obowiązani są udostępnić wszystkie zajmowane przez siebie pomieszczenia gospodarcze znajdujące się poza lokalami.

§ 11

 1. Korzystanie przez lokatorów z suszarni i wózkowni odbywa się zgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami współżycia między mieszkańcami i utrzymania porządku w nieruchomości.
 2. Suszarnia lub wózkownia nie powinny być używane do innych celów.
 3. Nad korzystaniem z pomieszczeń wspólnego użytku kontrolę sprawuje administrator nieruchomości.

§ 12

 1. Śmieci należy wyrzucać do pojemników w taki sposób, aby nie zanieczyszczać otoczenia.
  W przypadku rozsypania bądź rozlania czegokolwiek osoba, która to zrobiła, powinna miejsce zabrudzenia niezwłocznie posprzątać.
 2. Zabrania się wyrzucania śmieci z balkonu lub przez okno.

§ 13

 1. Zabrania się samodzielnego podłączania do urządzeń zbiorczych: gazu, wody, kanalizacji, energii elektrycznej, telewizji kablowej i sieci komputerowych oraz pochłaniaczy kuchennych do kratek wentylacyjnych.
 2. Zabrania się wykonywania wszelkich napraw instalacji elektrycznych znajdujących się poza mieszkaniem lokatora. Wszelkie usterki należy zgłaszać administratorowi nieruchomości.
 3. Zabrania się użytkowania urządzeń gazowych zasilanych gazem płynnym z butli gazowych.

§ 14

 1. Lokatorzy posiadający w lokalach zwierzęta powinni im zapewnić odpowiednią opiekę, przestrzegać przepisów sanitarno-porządkowych oraz usuwać zanieczyszczenia spowodowane przez nie na klatkach schodowych lub w innych pomieszczeniach służących do wspólnego użytku mieszkańców jak również naprawiać szkody wyrządzone przez zwierzęta w zieleni nieruchomości oraz usuwać odchody fizjologiczne.
 2. Psy należy wyprowadzać na smyczy i w kagańcu poza teren osiedli. Zabrania się wprowadzania psów do piaskownic, na teren placów zabaw lub boisk.
 3. Niedozwolone jest karmienie ptaków na balkonach i parapetach okiennych.

§ 15

 1. Parkowanie pojazdów samochodowych jest dopuszczalne tylko w miejscach do tego przeznaczonych.
 2. Zabrania się jazdy pojazdami po chodnikach, trawnikach i innych miejscach nie przeznaczonych dla ruchu kołowego.
 3. Zabrania się dokonywania hałaśliwych napraw samochodów i motocykli, malowania karoserii, a także mycia pojazdów poza miejscami do tego wyznaczonymi (myjnie samochodowe) zgodnie z przepisami o ochronie środowiska.

§ 16

Użytkownicy lokali użytkowych i garaży zobowiązani są do utrzymania porządku w obrębie wejść, wjazdów, w tym do doraźnego odśnieżania.

§ 17

 1. Opiekę nad zielenią oraz placami zabaw dla dzieci sprawuje Administracja TBS.
 2. Zabrania się deptania trawników, niszczenia krzewów i kwiatów.
 3. Obowiązkiem lokatorów jest dbałość o trawniki, krzewy i drzewa na nieruchomości. Inicjatywy lokatorów w zakresie nasadzeń i pielęgnacji drzew we własnym zakresie muszą być uzgodnione z administratorem nieruchomości.

§ 18

 1. Zabrania się przeróbek instalacji wewnątrz lokali bez zgody Administracji TBS.
 2. Wszelkie zmiany konstrukcyjne wewnątrz lokali (np. wyburzanie ścian działowych) jak też zmiana sposobu użytkowania wymagają zgody Toruńskiego TBS Sp. z o.o., wykonania niezbędnej dokumentacji konstrukcyjno-architektonicznej i pozwolenia na budowę.
 3. Ewentualne wyłączenia na czas remontu instalacji wodno-kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania, ciepłej wody, dopływu energii elektrycznej, należy bezwzględnie uzgodnić z Administracją TBS.

§ 19

 1. O wszelkich uszkodzeniach czy nieprawidłowościach zauważonych na terenie budynku, nieruchomości lub o wadliwym funkcjonowaniu instalacji ( przeciek wody, przepalanie się żarówek, uszkodzenie wyłączników na klatkach schodowych itp.) lokatorzy powinni niezwłocznie poinformować administratora budynku lub Administrację TBS.
 2. W razie wybuchu pożaru na lokatorach ciąży obowiązek postępowania zgodnie z instrukcją p.poż., znajdującą się na klatkach schodowych, w tym przede wszystkim powiadomienie Straży Pożarnej i Administracji TBS.
 3. W przypadku stwierdzenia ulatniania się gazu należy natychmiast zamknąć zawór dopływu gazu, po czym niezwłocznie powiadomić o nieszczelności gazowej pogotowie techniczne, Administrację TBS, pogotowie gazowe.
 4. Z uwagi na możliwość zaistnienia awarii w lokalach w czasie nieobecności lokatorów oraz konieczności jej niezwłocznego usunięcia, lokatorzy jeżeli przewidują dłuższą nieobecność, winni powiadomić administratora budynku o osobie uprawnionej do udostępnienia lokalu.
  W przypadku braku możliwości kontaktu z lokatorem, Toruńskie TBS Sp. z o.o. ma prawo do komisyjnego wejścia do lokalu pod nieobecność lokatora, celem usunięcia awarii lub zaistniałego zagrożenia.

§ 20

Koszty napraw szkód wyrządzonych w zajmowanym lokalu oraz pomieszczeniach wspólnego użytkowania, wynikłe z winy lokatora ? pokrywa w całości lokator.

§ 21

Prowadzenie działalności gospodarczej w lokalach mieszkalnych wymaga zgody Zarządu Toruńskiego TBS Sp. z o.o.

§ 22

 1. Przypadki złośliwego naruszania przepisów przez innych użytkowników bądź osoby trzecie należy zgłaszać do Administracji TBS.
 2. Uwagi o zdarzeniach zagrażających bezpieczeństwu życia lub zdrowia ludzi albo mieniu znajdującemu się na terenie nieruchomości należy zgłaszać administratorowi nieruchomości, Administracji TBS, Straży Miejskiej, Policji i Straży Pożarnej.

§ 23

W razie uporczywego i złośliwego przekraczania postanowień niniejszego Regulaminu oruńskie TBS Sp. z o.o. może kierować wnioski o ukaranie do właściwych organów państwowych lub samorządowych.

§ 24

Regulamin Porządku Domowego został zatwierdzony Uchwałą Zarządu Nr 3/2008 z 25.07.2008 r i obowiązuje od dnia jego zatwierdzenia.Poprawiony (poniedziałek, 14 listopada 2011 10:10)

 
Posiadamy ISO 9001
isoqar.png
jakosc_roku.jpg
Zamieszkasz z nami?
Czy chcesz wynająć u nas mieszkanie wpłacając 30% partycypacji?
 
Statystyki odwiedzin
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterDzisiaj317
mod_vvisit_counterWczoraj539
mod_vvisit_counterTen tydzień1722
mod_vvisit_counterAktualny miesiąc13611
mod_vvisit_counterWszystkie674981

Aktualnie online: 8
Twoje IP: 54.211.108.8
,