Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Mieszkania w budynkach należących do TTBS przeznaczone są dla osób, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Torunia. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TTBS.
 
Najemcy mieszkań w TTBS muszą się ponadto legitymować osiąganiem dochodów w określonych granicach. Górny ich limit określa art. 30 pkt 1 ust. 2 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, który stanowi, że w dniu zawarcia umowy najmu dochód gospodarstwa domowego (suma miesięcznych dochodów wszystkich zgłoszonych do wspólnego zamieszkania osób) nie może przekraczać:
 
* 1,3 średniego wynagrodzenia w danym województwie,
* więcej niż o 20% w jednoosobowym gospodarstwie domowym,
* o 80% w dwuosobowym gospodarstwie domowym,
* o dalsze 40% na każdą dodatkową osobę w gospodarstwie domowym o większej liczbie osób.
 
Wysokość przeciętnego wynagrodzenia ogłaszana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w Monitorze Polskim dwa razy do roku.
Zgodnie z postanowieniami Ustawy z dnia 26 października 1995 r. o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego oraz Umowy Spółki obowiązkiem najemcy lokalu w TTBS jest wniesienie, najpóźniej w dniu zawarcia umowy najmu, kaucji zabezpieczającej w wysokości 12-krotności czynszu miesięcznego za dany lokal obliczonej według stawek obowiązujących w dniu zawarcia umowy najmu. Na kaucję zabezpieczającą można wykorzystać premię gwarancyjną z książeczki mieszkaniowej. (Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 7 maja 1996 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania premii gwarancyjnej, a także jej zwrotu oraz trybu rozliczeń z bankami z tytułu refundacji wypłaconych premii - Dz.U. Nr 57 z 1996 r. poz. 259 z późn. zm.).
 
TTBS może zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi (np. instytucjami, zakładami pracy) umowy, na mocy których w zamian za udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych (partycypację) mogą wskazać Spółce przyszłych najemców lokali objętych partycypacją. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób mających interes w zapewnieniu lokali mieszkalnych innym osobom, np. firm pozyskujących w ten sposób mieszkania dla pracowników deficytowych specjalności, właścicieli kamienic zamieszkałych przez lokatorów lub członków rodzin przyszłych najemców zainteresowanych poprawą warunków mieszkaniowych swoich rodzin.
Dokonanie wpłaty na konto TTBS tytułem partycypacji w kosztach budowy mieszkania nie upoważnia do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych. Jak wynika z postanowień Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, najemcami mieszkań w TBS mogą być osoby o średnich dochodach, dlatego czynsz nie może być zbyt wygórowany. Artykuł 28 pkt. 2 w/w ustawy wyznacza maksymalną stawkę czynszu na 4% wartości odtworzeniowej lokalu w skali roku. Czynsz ten musi być jednocześnie czynszem ekonomicznym, tzn. pokrywać koszty Spółki w zakresie administrowania i eksploatacji budynku, spłaty kredytu w BGK oraz tworzenie funduszu remontowego.
 
Stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 wynajmowanej powierzchni mieszkania określa raz na rok. Zarząd Spółki ustala wysokość czynszu za wynajmowane powierzchnie użytkowe (np. garaże podziemne, pow. usługowe, itp.) nie objęte preferencyjnym kredytem. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych, tzn. opłat za dostawę ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, energię, wywóz śmieci i nieczystości. TTBS poprzez zastosowanie odpowiednich, nowoczesnych materiałów i technologii (np. ścian i okien o niskim współczynniku przenikalności cieplnej) oraz zamontowanie liczników (wodomierzy, mierników ciepła) stara się zapewnić najemcom jak najniższe koszty eksploatacji mieszkań. Mieszkania budowane ze środków KFM są o co najmniej 15% cieplejsze od budowanych zgodnie z Polską Normą. Dzięki temu znacznemu obniżeniu ulegają koszty opłat za ciepło do celów c.o. i c.w.u.
 
Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących najmu lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Toruńskiego TBS Sp. z o.o. można uzyskać pod numerem telefonu 056-652-82-88 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 (Wtorek 10.00 do 17.00) lub osobiście w siedzibie TTBS przy ul. Watzenrodego 17 w Toruniu.