Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o.

Stawki czynszu.

Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. jest spółką Prawa handlowego i działa na podstawie Ustawy z dnia 26 Października 1995 roku o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego. Mieszkania wybudowane przez Spółkę, przy udziale preferencyjnych kredytów z Banku Gospodarstwa Krajowego, są jej własnością. Wynajmując te mieszkania Toruńskie TBS Sp. z o.o. nalicza czynsz, który jest ustalany zgodnie z Art. 28.1 ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego, w którym określa się sposób ustalania stawek czynszu tak, aby suma czynszów za najem wszystkich lokali eksploatowanych przez towarzystwo pozwalała na pokrycie kosztów eksploatacji i remontów budynków oraz spłatę kredytu zaciągniętego na budowę. Maksymalny poziom czynszu, jaki może być przez Spółkę zgodnie z w/w ustawą, wynosi 4% wartości odtworzeniowej lokalu.

Zgodnie z obwieszczeniem Wojewody kujawsko-pomorskiego z dnia 21 marca 2018 roku wysokość wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1 m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych dla miasta Torunia wynosi 4.367,00 zł. oraz dla województwa 3.325,00 zł.

Ponadto TBS są uprawnione do weryfikowania poziomu dochodów swoich najemców. Każdy najemca raz na 2 lata, w terminie do 31 maja, zobowiązany jest złożyć deklarację, w której powinien wykazać wysokość średniego miesięcznego dochodu jego gospodarstwa domowego, a także fakt nabycia prawa do innego mieszkania.
Przekroczenie maksymalnego progu dochodów, nabycie prawa do innego lokalu, a także nieterminowe złożenie deklaracji może być przyczyną wypowiedzenia wysokości czynszu. W takich wypadkach TBS będzie mógł stosować czynsz wolny, przekraczający 4% wartości odtworzeniowej. Osobom, które w deklaracji podadzą dane niezgodne z prawdą towarzystwo może natychmiast wypowiedzieć umowę najmu, a jeśli te nie wyprowadzą się, może żądać od nich odszkodowania w wysokości 200% czynszu miesięcznego, jaki byłby normalnie płacony.


Dochód Gospodarstwa Domowego.
 
DOCHÓD Za dochód uważa się wszelkie przychody po odliczeniu  kosztów ich uzyskania oraz po odliczeniu składek na  ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz na ubezpieczenie  chorobowe, określonych w przepisach o systemie  ubezpieczeń społecznych, chyba że zostały już zaliczone do  kosztów uzyskania przychodu. Do dochodu nie wlicza się    świadczeń pomocy materialnej dla uczniów, dodatków dla sierot zupełnych, jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia się dziecka, dodatku z tytułu urodzenia dziecka, pomocy w zakresie dożywiania, zasiłków pielęgnacyjnych, zasiłków okresowych z pomocy społecznej, jednorazowych świadczeń pieniężnych i świadczeń w naturze z pomocy społecznej, dodatku mieszkaniowego oraz zapomogi pieniężnej, o której mowa w przepisach o zapomodze pieniężnej dla niektórych emerytów, rencistów i osób pobierających świadczenie przedemerytalne albo zasiłek przedemerytalny w 2007 r. (art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych).

Do średniego miesięcznego dochodu gospodarstwa domowego nie wlicza się świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( tzw. 500 plus) (Dz. U., poz. 195 z późn. zm.), oraz dodatku wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1860, z późn. zm. ).Aktualne progi dochodowe dostępne są pod TYM LINKIEM.