Menu

Warunki najmu

Warunki najmu

Mieszkania w budynkach należących do TTBS przeznaczone są dla osób, które w dniu objęcia lokalu nie posiadają tytułu prawnego do innego lokalu mieszkalnego na terenie Torunia. Warunek ten dotyczy wszystkich osób zgłoszonych do wspólnego zamieszkania w lokalu TTBS. 
Najemcy mieszkań w TTBS muszą się ponadto legitymować osiąganiem stałych dochodów.
 
 
TTBS może zawierać z osobami fizycznymi lub prawnymi (np. instytucjami, zakładami pracy) umowy, na mocy których w zamian za udział w kosztach budowy lokali mieszkalnych (partycypację) mogą wskazać Spółce przyszłych najemców lokali objętych partycypacją. Jest to rozwiązanie szczególnie atrakcyjne dla osób mających interes w zapewnieniu lokali mieszkalnych innym osobom, np. firm pozyskujących w ten sposób mieszkania dla pracowników deficytowych specjalności, właścicieli kamienic zamieszkałych przez lokatorów lub członków rodzin przyszłych najemców zainteresowanych poprawą warunków mieszkaniowych swoich rodzin.
Dokonanie wpłaty na konto TTBS tytułem partycypacji w kosztach budowy mieszkania nie upoważnia do skorzystania z ulgi w podatku dochodowym od osób fizycznych.
Wpłata partycypacji uprawnia do podpisania umowy o najem na czas nieokreślony na warunkach tzw. niekomercyjnych. Oznacza to, iż opłaty czynszowe mają być niższe niż te na rynku komercyjnym. Czynsz ten musi być jednocześnie czynszem ekonomicznym, tzn. pokrywać koszty Spółki w zakresie administrowania i eksploatacji budynku, spłaty kredytu w BGK oraz tworzenie funduszu remontowego.
 
Stawkę czynszu miesięcznego za 1 m2 wynajmowanej powierzchni mieszkania określa  Zarząd Spółki. Ustala się wysokość czynszu za wynajmowane powierzchnie użytkowe (np. garaże podziemne, pow. usługowe, itp.) nie objęte preferencyjnym kredytem. Czynsz nie obejmuje opłat eksploatacyjnych, tzn. opłat za dostawę ciepłej i zimnej wody, centralne ogrzewanie, energię, wywóz śmieci i nieczystości.
 
TTBS poprzez zastosowanie odpowiednich, nowoczesnych materiałów i technologii (np. ścian i okien o niskim współczynniku przenikalności cieplnej) oraz zamontowanie liczników (wodomierzy, mierników ciepła) stara się zapewnić najemcom jak najniższe koszty eksploatacji mieszkań. 
 
Wszelkich szczegółowych informacji dotyczących najmu lokali mieszkalnych w zasobach mieszkaniowych Toruńskiego TBS Sp. z o.o. można uzyskać pod numerem telefonu 56 653 81 11 od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 do 15.00 (Wtorek 10.00 do 17.00, piątek 7:00-13:00) lub osobiście w siedzibie TTBS przy ul. Watzenrodego 17 w Toruniu.

Kontakt