Cesja - ważne informacje

Ważne informacje dla osób zainteresowanych cesją

W związku z pojawiającymi się coraz częściej nieprawidłowościami, Toruńskie Towarzystwo Budownictwa Społecznego Spółka z o.o. w Toruniu uprzejmie informuje, że partycypacja w kosztach budowy lokalu nie stanowi nabycia prawa własności a jedynie daje prawo do podpisania umowy najmu przez partycypanta lub osoby przez niego wskazane (w zależności od lokalizacji budynku i terminu jego oddania do użytkowania).

Toruńskie TBS Sp. z o. o. może odmówić podpisania umowy najmu w przypadku, gdy najemca wraz z rodziną nie spełni łącznie dwóch niezbędnych warunków do podpisania takiej umowy:

  • brak tytułu prawnego do lokalu mieszkalnego w Toruniu oraz
  • kryterium dochodowe.

Cesja może być uznana za nieważną, gdy przy sporządzeniu tego dokumentu pojawią się istotne wady faktyczne i prawne.

Planując nabycie praw do umowy o partycypację w drodze cesji należy uprzednio sprawdzić:

  • czy umowa o partycypację jest ważna, obowiązująca i nie jest w okresie wypowiedzenia;
  • jaka jest kwota wpłaconej partycypacji i jakiej kwoty można się spodziewać w przypadku rozwiązania umowy. Część umów o partycypację zawiera zapis o waloryzacji partycypacji, a w niektórych przypadkach partycypacja wypłacana może być nawet niższa niż wpłacana przez partycypanta.
  • jaka jest wysokość obowiązującej z tytułu zawarcia umowy najmu kwoty kaucji – każdy nowy najemca jest zobowiązany do wpłaty kaucji, która może stanowić nawet 12-krotność czynszu. Zabezpiecza ona ewentualne roszczenia właściciela, a jej wpłata musi zostać uiszczona przed podpisaniem umowy o najem;
  • czy mieszkanie nie jest zadłużone – informację tą można uzyskać w siedzibie Spółki w obecności dotychczasowego najemcy;
  • czy nowy potencjalny najemca spełnia łącznie dwa warunki, tj. brak tytułu prawnego oraz  stałe źródło dochodów
     

Tym samym Toruńskie Towarzystwo Budownictwo Społecznego Spółka z o.o. w Toruniu uprzejmie informuje, iż żądanie dodatkowej kwoty tzw. odstępnego nie ma prawnego uzasadnienia. Poprzedni najemca może (za okazaniem dokumentów zakupu) porozumieć się w zakresie zwrotu nakładów poniesionych na podwyższenie standardu lokalu lub jego wyposażenia. Toruńskie TBS Sp. z o. o. w Toruniu oddaje mieszkania w stanie wykończonym, a wszelkie nakłady poniesione przez najemców na zwiększenie standardu są dokonywane na ich ryzyko i nie podlegają zwrotowi przez Spółkę.

Zwracamy uwagę na obowiązujący regulamin, zgodnie z którym najemca rezygnując z najmu jest zobowiązany do odnowienia lokalu, a w niektórych przypadkach także do doprowadzenia lokalu do stanu pierwotnego (np. odtworzenie ściany czy części instalacji elektrycznej) i rozliczenia się  z Toruńskim TBS Sp. z o. o. z wszelkich zobowiązań wynikających z umowy najmu.