Aktualności

Aktualności

Stronicowanie

 • 2022.11.03 - Wolne lokale użytkowe

  Informujemy, iż ogłosiliśmy nabór ofert na wolne lokale użytkowe:

  1) przy ul. Watzenrodego 15;

  2) przy ul. Tęczowej 1c w Lubiczu Dolnym.

  Termin składania ofert 21.11.2022 r. godz. 13:00.

  Zapraszamy do zapoznania się ze szczegółami poniżej i złożenia oferty.

 • 2022.10.18 - Informacja

  Informujemy, iż zgoda na przeniesienie praw i obowiązków wynikających z umowy o partycypację w formie cesji będzie wydawana tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach.

 • 2022.09.09 - Wolne lokale użytkowe

  Informujemy, iż rozpoczęliśmy nabór na wolny lokal użytkowy przy ul. Watzenrodego 17. Szczegóły w poniższym ogłoszeniu.

  Termin składania ofert - 30.09.2022 r. godz. 13:00

  Zapraszamy do składania ofert!

 • 2022.07.06 - Pismo uzupełniające Prezes Zarządu dot. podwyżek czynszu

  Szanowni Państwo

  W uzupełnieniu pisma, dotyczącego wypowiedzenia stawki czynszu i informacji o ustaleniu nowej stawki, informujemy, że zmiana przedstawiona Państwu w w/w piśmie, w ogromnej mierze wynika z przyczyn niezależnych od Toruńskiego Towarzystwa Budownictwa Społecznego. Głównym powodem podwyżki jest zmiana stóp procentowych, wielokrotnie podwyższanych w ostatnim czasie przez Narodowy Bank Polski, które wpływają na wielkość rat, spłacanego przez TBS kredytu/ obligacji, zaciągniętego/ wyemitowanych w celu sfinansowania budowy zamieszkiwanego przez Państwa budynku. Zobowiązania z tytułu spłat rat kredytowych/wykupu obligacji dokonywanych przez Toruński TBS zgodnie z Art. 28 Ustawy o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego z dnia 26 października 1995 z późn. zm. są uwzględniane przy ustalaniu wysokości stawki  czynszu. Fakt ten również wynika z zawartej przez Państwa umowy najmu, gdzie w §7 pkt.4 jest zapis z którego wynika, że wpłacany przez Państwa czynsz stanowi zabezpieczenie spłaty kredytu/ wykupu obligacji udzielonego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

  Osoby będące w trudnej sytuacji materialnej mogą starać się o dodatek mieszkaniowy, mieszkańcy budynków objętych dopłatami do czynszu mogą uzyskać decyzje o dopłacie. Wnioski należy składać w Toruńskim Centrum Świadczeń Rodzinie. Informację o dodatkach mieszkaniowych i dopłatach można uzyskać na stronie www.tcsr.torun.pl oraz www.ttbs.pl

   

  Prezes Zarządu

  Beata Żółtowska /-/

 • 2022.06.09 - Pismo Prezes Zarządu dot. podwyżek czynszu

  Szanowni Państwo,

  W związku z ostatnimi wydarzeniami informujemy, iż Toruńskie TBS Sp. z o. o. nie było inicjatorem spotkania w dniu 08.06.2022 r. przy budynku ul. Watzenrodego 13 z przedstawicielami kancelarii prawnej.

  Informujemy, że w zasobie Toruńskiego TBS są budynki, które były finansowane w różny sposób, w związku z tym obecna sytuacja różnie wpływa na wzrost stawek czynszu, który obejmie wszystkich najemców. Zgodnie z ustawą o niektórych formach popierania budownictwa mieszkaniowego i umową spółki, przychody z tytułu czynszu powinny być ustalone w takiej wysokości, aby pokrywały koszty związane z utrzymaniem nieruchomości    i spłatą zobowiązań kredytowych związanych z realizacją tych budynków. Główną przyczyną wysokich podwyżek czynszu w zasobach Toruńskiego TBS jest spłata zobowiązań wobec Banku Gospodarstwa Krajowego i w niewielkim stopniu wzrost kosztów eksploatacji.

  Mieszkania w budynkach, gdzie jest ustalony czynsz w wysokości jak dla zasobu komunalnego, były budowane głównie z dotacji z Funduszu Dopłat, będą objęte podwyżką w wysokości jedynie ok. 8%. Jest to podyktowane tym, że decyzja o podwyżkach w tym zasobie była podejmowana na początku kwietnia przed drastycznym wzrostem inflacji i stóp procentowych. Kolejna podwyżka może nastąpić po upływie 6 miesięcy.

  W zasobie wybudowanym z przy udziale środków z Krajowego Funduszu Mieszkaniowego (mieszkania wybudowane do 2012 roku) podwyżka czynszu wyniesie ok. 14,5%. Wysokość spłat związanych z tymi kredytami jest uzależniona od wzrostu wskaźnika produkcji budowlano - montażowej, który mimo wahań WIBOR-u w ostatnich latach stale wzrastał.

  Budynki oddane do użytku po roku 2012 (nie dotyczy mieszkań na osiedlu Glinki i przy ul. 63 Pułku Piechoty) zostały wybudowane przy udziale kredytów i obligacji, gdzie spłata jest uzależniona od wysokości wskaźnika WIBOR 3M. Dla tych budynków niestety podwyżki czynszu są najwyższe i wynoszą ok. 37%. Z uwagi na to, że kredyty te nie były elementem polityki mieszkaniowej państwa, mieszkania te można wykupić na własność po 5 latach od podpisania umowy najmu. Większość mieszkań zlokalizowana na osiedlu JAR, gdzie czynsze są najwyższe. Mieszkania mają przynależne miejsce w hali garażowej, w związku z tym koszt utrzymania tej hali wliczony jest w stawkę czynszu. W budynkach są także windy, których eksploatacja również wpływa na koszty eksploatacji. Budynki oddawane do użytku od 2019 r objęte są dopłatami do czynszu, co wpływa istotnie na jego obniżenie, średnio o 5,36 zł/m2.

  Zgodnie z ustawą i umową Spółki, czynsz w Toruńskim TBS nie może przekraczać 4% wartości wskaźnika przeliczeniowego kosztu odtworzenia 1m2 powierzchni użytkowej budynków mieszkalnych w województwie kujawsko-pomorskim. Obecnie od 25 marca 2022 r wskaźnik ten wynosi dla Gminy Miasta Toruń 5 885,30 zł, co oznacza maksymalną wysokość czynszu, jaka może być ustalona w zasobie Spółki, w wysokości 19,61 zł. Na żadnej nieruchomości nie przekraczamy tej wartości.

  Proces ustalania wysokości stawek czynszu w Toruńskim TBS jest dokładnie monitorowany zarówno przez Radę Nadzorczą jak i właściciela Spółki Gminę Miasta Toruń.

  Organy Spółki dokładają wszelkich starań, aby podwyżki były jak mniej dotkliwe dla najemców.

  Ostrzegamy Państwa przed podejmowaniem pochopnych działań, które w naszej ocenie nie przyniosą oczekiwanych skutków. Wszelkich informacji na temat podwyżek można uzyskać w siedzibie Toruńskiego TBS Sp. z o. o.

   

  Prezes Zarządu

  Beata Żółtowska /-/

Stronicowanie